Stranci – stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu stjecati nekretnine pod posebnim uvjetima propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U odnosu na uvjete za stjecanje prava vlasništva postavljene predmetnim zakonom razlikuju se oni postavljeni za stjecanje nekretnina od strane stranaca koji nisu državljani država članica Europske unije i oni postavljeni za stjecanje nekretnina od strane stranaca koji jesu državljani država članica Europske unije.

Stranci koji nisu državljani država članica Europske unije

Strane fizičke i pravne osobe mogu pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske. O davanju takve suglasnosti odlučuje se na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava istu otuđiti. U pravilu davanje ovakve suglasnosti, ukoliko ne postoje nikakve iznimne okolnosti, ne predstavlja problem te se može smatrati formalnošću.

Napominje se da strana osoba ne može steći vlasništvo nekretnine koja leži na području koje je radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske zakonom proglašeno područjem na kojem strane osobe ne mogu imati pravo vlasništva, osim ako je zakonom što drugo određeno.

 

Stranci koji su državljani država članica Europske unije

Državljani i pravne osobe sa sjedištem u državama članicama Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Izuzetak od stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za hrvatske državljane su nekretnine u izuzetim područjima, odnosno,  poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom i zaštićeni dijelovi prirode prema posebnom zakonu.