Stjecanje hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo moguće je steći na četiri načina i to podrijetlom, rođenjem na području Republike Hrvatske, prirođenjem te po međunarodnim ugovorima. Svaki od navedenih načina bliže će biti pojašnjen u nastavku ovog članka. Napominje se da je u trenutku pisanja ovo članka važeći Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15 i 102/19), a koji je zakon stupio na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom

Hrvatsko državljanstvo podrijetlom stječe:

 • dijete
  • čija su oba roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljani;
  • čiji je jedan od roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, uz uvjet da je dijete rođeno u Republici Hrvatskoj;
  • stranog državljanstva ili bez državljanstva kojeg su prema odredbama posebnog zakona posvojili hrvatski državljani;
 • osoba rođena u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin
  • ukoliko se do navršene 21. godine života prijavi u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu ili u matičnom uredu u RH kako bi se upisala u evidenciju kao hrvatski državljanin.
  • osoba starija od 21. godine života ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana, uz uvjet da je prethodno Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdilo nepostojanje sigurnosnih zapreka za stjecanje hrvatskog državljanstva (odnosno, da osoba ne predstavlja prijetnju za državnu sigurnost, javni poredak i sl.).
  • osoba starija od 21. godine života ako bi u suprotnom ostala bez državljanstva.

Ova osnova stjecanja hrvatskog državljanstva uzrokuje najviše zabuna u praksi i to zbog toga što se učestalo tumači kako bilo tko kome je roditelj bio hrvatski državljanin u vrijeme njegova rođenja (i po ranijim propisima, važećim prije stupanja na snagu Zakona) ima pravo na hrvatsko državljanstvo. Međutim, to ne odgovara pravom stanju stvari te bi se takvim tumačenjem ove osnove stjecanja zadiralo u prijašnje propise. Dakle, ova se osnova primjenjuje samo na stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom osoba rođenih nakon dana 8. listopada 1991. godine, kad je stupio na snagu Zakon o hrvatskom državljanstvu.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva rođenjem na području Republike Hrvatske

Rođenjem na području RH državljanstvo RH stječe dijete koje je rođeno ili nađeno na području Republike Hrvatske ukoliko:

 • su mu oba roditelja nepoznata; ili
 • nepoznatog državljanstva; ili
 • bez državljanstva.

Kod ovog načina stjecanja hrvatskog državljanstva bitno je napomenuti da će djetetu prestati hrvatsko državljanstvo ako se do navršene četrnaeste godine njegova života utvrdi da su mu oba roditelja strani državljani.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem

Prirođenjem hrvatsko državljanstvo može steći:

 • po osnovi boravka stranac koji je podnio zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo i udovoljava pretpostavkama da:
  • je navršio 18 godina života;
  • ima otpust iz stranog državljanstva / dokaz da će dobiti otpust ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo (pretpostavlja se ukoliko se radi o osobi koja je ostala bez državljanstva ili će ga izgubiti samim prirođenjem po zakonima države čiji je državljanin). Ako strana država ne dopušta otpust ili za to postavlja uvjete kojima se ne može udovoljiti, tada je dovoljna izjava podnositelja zahtjeva da se odriče stranog državljanstva ukoliko stekne hrvatsko.;
  • živi u Republici Hrvatskoj i ima prijavljen boravak u trajanju od neprekidno 8 godina do podnošenja zahtjeva i status stranca na stalnom boravku u RH;
  • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje (ne odnosi se na osobe starije od 60 godina);
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi rođenja osoba koja je rođena i živi na području Republike Hrvatske uz odobren stalni boravak ako:
  • je navršila 18 godina života;
  • ima otpust iz stranog državljanstva / dokaz da će dobiti otpust ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi braka osoba koja je u braku s hrvatskim državljaninom i:
  • ima odobren stalni boravak i živi na području RH
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi iseljenja iseljenik i njegovi potomci, njihov bračni drug ako:
  • je navršio 18 godina;
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.

Iseljenikom se smatra osoba koja se prije 8. listopada 1991. godine iselila s područja Republike Hrvatske s namjerom da stalno živi u inozemstvu, ali ne ukoliko se iselila temeljem međunarodnog ugovora ili se iselila u druge države bivše SFRJ ili je iselila s područja Republike Hrvatske, a nije imala bivše hrvatsko republičko državljanstvo / zavičajnost na području Republike Hrvatske.

 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku i njegov bračni drug ako:
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • maloljetno dijete ako:
  • oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem, ili samo jedan od roditelja, a dijete živi u Republici Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak; ili
  • jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju iseljenja ili po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu; ili
  • prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan od roditelja, a drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.

Zahtjev podnosi jedan od roditelja uz pisanu suglasnost drugog roditelja ili skrbnik djeteta, osim u iznimnim slučajevima.

 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo ukoliko se radi o hrvatskom državljaninu koji je tražio i ishodio otpust iz hrvatskog državljanstva radi stjecanja drugog državljanstva poradi obavljanja kakvog poziva ili djelatnosti, a sve sukladno pretpostavkama određenim za obavljanje istih od strane države čije se državljanstvo stječe.
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu ukoliko stjecatelj poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.

 

Osim stjecanja hrvatskog državljanstva sukladno prethodno navedenim uvjetima i pretpostavkama, moguće je pokrenuti i postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva u određenim slučajevima.

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Hrvatskim državljaninom se smatra:

 • osoba koja je to svojstvo stekla po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona.

Ova se odredba odnosi na načelo kontinuiteta hrvatskog državljanstva, temeljem kojeg se provodi postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva u svrhu naknadnog upisa u knjigu državljana RH. U tom se postupku primjenjuju propisi o državljanstvu koji su važili u vrijeme rođenja podnositelja zahtjeva, dakle savezni i republički propisi koji su važili u Republici Hrvatskoj dok je bila u sastavu bivše SFRJ.

 • pripadnik hrvatskog naroda koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nema hrvatsko državljanstvo, a na dotični dan ima prijavljeno prebivalište u RH, uz uvjet davanja pisane izjave da se smatra hrvatskim državljaninom;
 • osoba upisana u evidenciju o državljanstvu u periodu od 1. ožujka 1978. do 8. listopada 1991., a izdana mu je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo;
 • osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991., kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako do dana 31. prosinca 2021. godine podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

 

Ukoliko Vam je potreban podrobniji pravni savjet o mogućnostima stjecanja hrvatskog državljanstva, obratite mi se s povjerenjem.