Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) može biti izazovno, no uz odgovarajuće vodstvo, može postati prilično jednostavano. U ovom članku, razmotrit ćemo ključne korake i bitne informacije koje su neophodne za uspješno osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj.

 

Što je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)?

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je najčešći oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. D.o.o. može osnovati jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba, unosom uloga u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Osnovna značajka ovog društva jest upravo ograničenje odgovornosti članova društva za obveze društva. Drugim riječima, članovi društva s ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno Zakonom.

 

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – koraci

1. Osnivači

Društvo s ograničenom odgovornošću može imati jednog ili više osnivača koji mogu biti pravne ili fizičke osobe. Ukoliko su osnivački fizičke osobe, tada one moraju biti punoljetne i potpuno poslovne sposobne.

2. Naziv društva – Tvrtka

Osnivači kao prvi korak ka osnivanju novog d.o.o. moraju tvrtku društva. Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Ona mora biti jedinstvena i jasno se razlikovati od tvrtki drugih trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Putem web stranice sudskog registra može se utvrditi je li željena tvrtka slobodna. Tvrtka mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu društva potrebna je posebna suglasnost Ministarstva pravosuđa. Tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati, izuzev uz dozvolu nadležnog organa odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva.

3. Predmet poslovanja

Nakon tvrtke, potrebno je odrediti (osnovnu) djelatnost – predmet poslovanja društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. Odabir djelatnosti vezan je prvenstveno uz predmet poslovanja društva.

4. Sjedište

Osnivači društva moraju odrediti mjesto u Republici Hrvatskoj u kojem će se nalaziti uprava društva i odakle će se upravljati poslovima društva ili mjesto u kojem će društvo trajno obavljati svoju djelatnost.

5. Temeljni kapital

Najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 2.500,00 EUR

6. Osnivački akt

Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju osnivačkog akta koji, ovisno o broju članova društva može biti Izjava o osnivanju (društvo s jednim osnivačem) ili Društveni ugovor (društvo s više osnivača).

Osnivački akt svakog društva s ograničenom odgovornošću mora biti sastavljen u formi isprave solemnizirane od strane javnog bilježnika te mora sadržavati:

  • ime, prezime (tvrtka), prebivalište (sjedište) osnivača, osobni identifikacijski broj (matični broj subjekta), odnosno odgovarajuće podatke ako je riječ o stranoj osobi,
  • tvrtku i sjedište društva koje se osniva,
  • predmet poslovanja društva ili naznaku o tome kako se predmet poslovanja određuje,
  • ukupni iznos temeljnog kapitala, te iznos svakog pojedinačnog temeljnog uloga osnivača, detaljan opis uloga u stvarima ili pravima (ako se unose u društvo) u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
  • vrijeme trajanja društva (određeno / neodređeno),
  • prava i obveze članova prema društvu te društva prema članovima.

7. Imenovanje članova uprave, određivanje poslovne adrese

Donose se posebne odluke kojima se imenuju članovi uprave i poslovna adresa  društva u sjedištu društva te se daju izjave o prihvatu imenovanja.

8. Uplata temeljnog kapitala

Po potpisivanju i obavljenoj javnobilježničkoj potvrdi osnivačkog akta uplaćuje se temeljni kapital u minimalnom iznosu od 2.500,00 EUR. Članovi unose svoje uloge u društvo u novcu ili u stvarima, odnosno, pravima.

U slučaju novčanih uloga prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar. Ulozi u novcu uplaćuju se putem posebnog računa kod financijskih institucija u Republici Hrvatskoj (banaka) o čemu iste izdaju potvrdu.

Ulog unošenjem u društvo stvari i prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Takvi ulozi moraju biti predviđeni i detaljno definirani osnivačkim aktom društva, a u društvo se unose temeljem ugovora o prijenosu stvari i prava.

9. Prijava za upis u sudski registar

Prijavu za upis društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda podnosi uprava društva te se istoj prilaže osnivačka dokumentacija, potvrda o uplati temeljnog kapitala i potvrda o uplati sudske pristojbe za upis osnivanja u iznosu od 53,09 EUR.

10. Izrada pečata

11. Prijava na Državni zavod za statistiku

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti.

12. Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti dužni su upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka koju Financijska agencija (FINA) za potrebe Ureda za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

13.Otvaranje bankovnog računa

14. Prijava na Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 

 

Sve osnivačke dokumente, osim izjava kojima se članovi uprave prihvaćaju imenovanja, može potpisati odvjetnik temeljem specijalne punomoći koja mora biti propisno ovjerena u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu na način da bude podobna za uporabu u Republici Hrvatskoj.

 

Ovaj članak pruža samo opću pravnu informaciju i ne može se smatrati pravnim savjetom u konkretnim situacijama. Ukoliko Vam je potreban konkretan pravni savjet, obratite mi se s povjerenjem.