Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

U skladu s odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: “ZTD“) društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo koje može osnovati jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba, unosom uloga u unaprijed dogovoreni temeljni kapital.

 

Društvo s ograničenom odgovornošću može biti osnovano kao:

 • regularno društvo s ograničenom odgovornošću (na čije će se osnivanje detaljno usredotočiti u ovome članku):
  • minimalni iznos temeljnog kapitala je 20.000,00 HRK;
  • minimalni nominalni iznos poslovnog udjela 200,00 HRK.
 • jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (osnivanje pojednostavljenom procedurom)
  • najviše 5 članova društva i jedan član uprave;
  • minimalni iznos temeljnog kapitala je 10,00 HRK;
  • minimalni nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 HRK.

 

Koraci prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj:

 

 1. Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju Osnivačkog akta, koji može biti

  1. Izjava o osnivanju – ukoliko društvo osniva samo jedna pravna ili fizička osoba (osnivač)
  2. Društveni ugovor – ukoliko društvo osniva dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba (osnivača)

 

Osnivački akt svakog društva s ograničenom odgovornošću mora biti sastavljen u formi isprave solemnizirane od strane javnog bilježnika te mora sadržavati

 • ime, prezime (tvrtka), prebivalište (sjedište) osnivača, osobni identifikacijski broj (matični broj subjekta), odnosno odgovarajuće podatke ako je riječ o stranoj osobi,
 • tvrtku i sjedište društva koje se osniva,
 • ukupni iznos kapitala, te iznos svakog pojedinačnog temeljnog uloga osnivača, detaljan opis uloga u stvarima ili pravima (ako se unose u društvo) u skladu s odredbama ZTD-a
 • vrijeme trajanja društva (određeno / neodređeno)
 • prava i obveze članova prema društvu te društva prema članovima.

 

 1. Po sklapanju društvenog ugovora ili sastavu izjave o osnivanju donosi se odluka o izboru članova uprave, koji potom moraju dati izjavu kojom se prihvaćaju članstva u upravi društva.

 

 1. Sastavlja se popis svih osoba ovlaštenih za zastupanje te njihovi potpisi koji će se deponirati u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.

 1. Ukoliko je društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju propisano da će o adresi sjedišta društva odluku donijeti uprava društva, tada je potrebno sačiniti odluku uprave o adresi sjedišta društva.

 1. Članovi društva – osnivači moraju dati izjave da nemaju dugovanja po osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima. Izjava se odnosi i na pravne osobe u kojima je član društva (osnivač) član koji u istoj drži 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom).

 

Napomena:

Svi prethodno navedeni dokumenti moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika i/ili sastavljeni u formi solemnizirane isprave.

Sve prethodno navedene dokumente, osim potpisa članova uprave, može potpisati odvjetnik po specijalnoj punomoći koja također mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

 

 1. Nakon sastava svih prethodno navedenih dokumenata, a prije podnošenja prijave za upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda potrebno je uplatiti temeljni kapital društva određen društvenim ugovorom.

 

Temeljni kapital društva mora biti izražen u kunama, a kao što je već uvodno navedeno, odredbama ZTD-a je propisano da isti mora iznositi najmanje 20.000,00 HRK, dok nominalni iznos svakog pojedinog poslovnog udjela u društvu mora iznositi najmanje 200,00 HRK.

 

Ulozi u društvo mogu biti uneseni u novcu ili u stvarima, odnosno, pravima.

 

U slučaju novčanih uloga prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar. Ulozi u novcu uplaćuju se putem posebnog računa kod financijskih institucija u Republici Hrvatskoj (banaka) o čemu iste izdaju potvrdu. Ukoliko društvo osniva samo jedan član tada ulog mora biti uplaćen u cijelosti.

 

Ulog unošenjem u društvo stvari i prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Takvi ulozi moraju biti predviđeni i detaljno definirani osnivačkim aktom društva, a u društvo se unose temeljem ugovora o prijenosu stvari i prava.

 

 1. Prijava za sudski registar

Prijavu za upis društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda podnosi uprava društva te se istoj prilažu svi dokumenti navedeni u točkama 1. do 6. kao i:

 • potvrda o uplati temeljnog kapitala te
 • potvrda o uplati sudske pristojbe za upis osnivanja u iznosu od 400,00 HRK.

 

Rješenje o upisu u sudski registar mora se donijeti u roku od pet radnih dana od dana kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima, osim ako ne postoje opravdani razlozi za duži rok.

 

 1. Po upisu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, može se pristupiti svim ostalim radnjama za početak obavljanja poslovne djelatnosti novoosnovanog društva (izrada službenog pečata društva, prijava pri Hrvatskom zavodu za statistiku, otvaranje bankovnog računa, prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, prijava na Ministarstvo financija – poreznu upravu te prijave eventualnim drugim nadležnim tijelima ukoliko iste propisuju posebni zakoni).